Over Toeterjoepies

Ontstaan

toeterjoepie-shutterstock_66114088Stichting Toeterjoepies is eind 2009 opgericht door de eigenaren van het bedrijf Gewoon-HR: Erik Kaptein en Colinda van Dijk. Zij hadden (en hebben) de ambitie om hun kennis en ervaring op het gebied van loopbaancoaching en trainingen ook in te zetten voor jongeren die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Sinds de oprichting van de stichting hebben zij jaarlijks een deel van de winst van Gewoon-HR gedoneerd aan de stichting.
De stichting is vernoemd naar hun bordercollies, Toeter en Joepie, die met eindeloze energie en doorzettingsvermogen rond hun huis in Varssel achter schapen en ballen aanrennen. Energie, doorzettingsvermogen en focus die ook noodzakelijk is om voor de jongeren waar wij ons op richten iets te kunnen betekenen in hun loopbaan en/of opleiding.
De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie besteed aan het werven van vrijwilligers voor de begeleiding van jongeren. Daarnaast hebben we met veel mensen uit jeugdzorg gesproken, ideeën uitgewisseld en gewerkt aan een aansprekend en effectief concept.
In 2015 is de stichting van start gegaan. Door het aannemen van een coördinator, gesprekken met de professionals in onze nieuwe raad van advies, informatiebijeenkomsten voor onze bijna veertig vrijwilligers, het uitwerken van een begeleidingsprogramma, het maken van een nieuwe website etc. is een goede basis gelegd om de ontwikkelingstrajecten daadwerkelijk te starten.

Visie en werkwijze

toeterjoepie-shutterstock_196472018

In onze samenleving krijgen niet alle jongeren dezelfde kansen. Dit kan bijvoorbeeld komen door armoede, het ontbreken van een stabiele thuissituatie, tekortschieten van de sociale context of psychische problemen. Veel jongeren in een achterstandspositie hebben ook een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de visie dat iedereen gelijke kansen verdient en iemand nodig heeft die in hem of haar gelooft, wil Stichting Toeterjoepies bijdragen aan een volwaardige participatie van deze doelgroep in de maatschappij. Dit begint bij een opleiding en betaald werk.

Onze doelstelling is daarom: Wij willen kansarme jongeren zonder stabiele thuissituatie in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar helpen bij het vinden, krijgen en houden van betaald werk of een opleiding die aansluit bij hun talenten en ambities.

 

Jongeren die zich aanmelden voor ons ontwikkelingstraject, krijgen allemaal een:

  • Talentenassessment, om erachter te komen waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt;
  • Individuele coach die ze tijdens het hele traject zal begeleiden;
  • Plaats in het collectieve programma ‘Fluitend Aan De Slag’, dat we hebben ontwikkeld in samenwerking met KNVB scheidsrechter Kevin Blom. Het programma bestaat uit 12 trainingen over onderwerpen zoals successen, zelfvertrouwen en omgaan met je baas.

Daarnaast stellen we voor elke deelnemer een op maat gemaakt programma op, op basis van de wensen en behoeften. Dit programma kan bestaan uit bijvoorbeeld: studiekeuzeadvies, studiecoaching, hulp bij het vinden van een (bij)baan, werkervaringsplaats, stage of leerwerkplek of jobcoaching.

Organisatie

De dagelijkse leiding van de Stichting Toeterjoepies ligt in handen van het bestuur en de coördinator. Zij worden geadviseerd door de raad van advies.

Voor de begeleiding van de jongeren werken we met een multidisciplinair team van hoogopgeleide professionals en ondernemers met heel diverse achtergronden. Zij zijn in de dagelijkse praktijk werkzaam op het gebied van bijvoorbeeld HR, talentontwikkeling, coaching, loopbaanbegeleiding en werving en selectie, bij organisaties variërend van het Ministerie van Defensie tot de KNVB en Berenschot. Vrijwel alle professionals hebben leidinggevende ervaring. Klik hier voor een overzicht van de vrijwilligers die op dit moment aan ons verbonden zijn.

Ook werkgevers zijn op vrijwillige basis betrokken bij onze organisatie. Zij leveren een belangrijke bijdrage bij beroepsoriëntatie, het bieden van stages, werkervaringsplaatsen en leerwerkplaatsen. De werkgevers verzorgen ook workshops en kunnen de rol vervullen van coach. Een overzicht van onze partners vind je hier.

De professionals en werkgevers zetten hun expertise geheel vrijwillig in voor het begeleiden van de jongeren. Die vrijwilligheid is een belangrijk onderdeel van de Toeterjoepies formule. De allerbelangrijkste beweegreden van de betrokkenen is dat ze iets voor deze jongeren willen betekenen. Dit leidt tot persoonlijk commitment bij de coaches, wat ook op een positieve manier bijdraagt aan de commitment bij de jongeren.

ANBI

Stichting Toeterjoepies is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften aan onze stichting zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Een ANBI is verplicht een aantal gegevens op een internetsite te publiceren. Hieronder een overzicht van deze informatie.

 

Doelstelling

Wij willen kansarme jongeren zonder stabiele thuissituatie in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar helpen bij het vinden, krijgen en houden van betaald werk of een opleiding die aansluit bij hun talenten en ambities.

 

Doelgroep

De doelgroep van Stichting Toeterjoepies is kansarme jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar, in een achterstandspositie, zonder stabiele thuissituatie. We begeleiden jongeren die (binnenkort) geen hulp meer krijgen vanuit de bestaande budgetten voor jeugdhulp.

Stichting Toeterjoepies richt zich nadrukkelijk op jongeren die moeilijk plaatsbaar zijn in een reguliere opleiding of baan, en lange tijd begeleiding nodig hebben.

 

Het werk van Stichting Toeterjoepies

Stichting Toeterjoepies is een stevige vrijwilligersorganisatie waarin professionals met jarenlange ervaring op meerdere vakgebieden hun expertise bij elkaar brengen ten behoeve van het begeleiden van jongeren richting werk of een verdere schoolloopbaan.

De begeleiding die aangeboden wordt bestaat uit loopbaancoaching, talentenassessments, e-coaching, studiekeuzeadvies, jobsearch, sollicitatietraining, workshops op het gebied van o.a. zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid en advies rond ondernemersvaardigheden.

 

Verslag van recente activiteiten

In 2014 zijn we gestart met het leggen van contacten met potentiële vrijwilligers en organisaties om mee samen te werken. Inmiddels hebben ongeveer 35 personen zich als vrijwilliger gebonden aan onze Stichting. Onze vrijwilligers zijn hoogopgeleide professionals met heel diverse achtergronden. Zij zijn in de dagelijkse praktijk werkzaam op het gebied van bijvoorbeeld talentontwikkeling, coaching, jobsearch of werving en selectie, bij organisaties variërend van het Ministerie van Defensie tot de KNVB en Berenschot.

Begin 2015 zijn we een samenwerking aangegaan met De Hoenderloo Groep. In de toekomst zullen we ook met andere internaten samen gaan werken. STEK (Rotterdam) en Netwerk Hoorn hebben al toegezegd graag jongeren bij ons te willen plaatsen.

Per 1 juni 2015 is er voor 16 uur per week een coördinator aangesteld, om continuïteit te kunnen bieden een de jongeren en vrijwilligers en onder andere het organisatorische stuk op te pakken.

Eerder dit jaar hebben we onze plannen voor het eerst aan jongeren gepresenteerd op De Hoenderloo Groep, en naar aanleiding van de presentatie hebben vier jongeren gesolliciteerd. Zij hebben inmiddels een kennismakingsgesprek en talentenassessment gehad. Op dit moment zijn we bezig om voor ieder van hen een plan van aanpak op te stellen, en ze te koppelen aan een persoonlijke coach. In september begint ook het groepsprogramma met trainingen en workshops.

Zodra het nieuwe schooljaar is begonnen, gaan we nog een aantal keer presenteren op internaten. We willen in 2015 starten met het begeleiden van maximaal 10 jongeren in een pilot, en vanaf 2016 drie leergangen per jaar starten met een groep van 10-12 jongeren.

Op dit moment zijn we daarnaast druk bezig met:

  • Het in kaart brengen van het subsidielandschap, het maken van afspraken bij potentiële subsidiënten en het schrijven van subsidieaanvragen;
  • Het opstellen van en communicatieplan, een sponsorplan en een vrijwilligersplan.

 

Geldmiddelen

De geldmiddelen van Stichting Toeterjoepies bestaan uit: Donaties, subsidies en sponsorgelden, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaten schenkingen of giften, inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van bezittingen en overige baten.

De gelden worden beheerd door de penningmeester.

De jaarrekening van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door Boschland Accountants.

De financiële verantwoording over het jaar 2014 is hieronder te vinden.

Vanaf 2015 zal het vermogen van de Stichting aangewend worden voor de begeleiding van de eerste (maximaal) 10 jongeren en om vanaf 1 juni 2015 voor 16 uur per week een coördinator te betalen.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: Mevrouw J.G. van Dijk (voorzitter), de heer F.J. Kaptein (secretaris en penningmeester), mevrouw J.N. Lievers – Peters. De bestuursleden vormen samen het dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken m.b.t. het functioneren van de stichting en zorgt voor uitvoering van de bestuursbesluiten. De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurlijke taken geen beloning. Jaarlijks wordt maximaal € 100,- per persoon aan onkosten gedeclareerd.

 

Beloningsbeleid

Vanaf de oprichting van de stichting tot en met 1 januari 2015 zijn er geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden uitbetaald aan bestuursleden. Vanaf 1 juni 2015 is er voor 16 uur per week een coördinator aangesteld. De coördinator valt onder de CAO voor Uitzendkrachten.

 

Contact

Stichting Toeterjoepies

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

 

Contactpersoon

Colinda van Dijk

Directeur Stichting Toeterjoepies

030 – 82 00 920

[email protected]

 

Bankrekening

NL35 rabo 0157 5644 79

t.n.v. Stichting Toeterjoepies

 

RSIN nummer

821808023

Klik hier voor de jaarrekening van Stichting Toeterjoepies van het jaar 2018

Klik hier voor de jaarrekening van Stichting Toeterjoepies van het jaar 2016.

Klik hier voor de jaarrekening van Stichting Toeterjoepies van het jaar 2015

Klik hier voor de jaarrekening van Stichting Toeterjoepies van het jaar 2014

Klik hier voor het jaarverslag van Stichting Toeterjoepies van het jaar 2018

Klik hier voor het beleidsplan van Stichting Toeterjoepies van 2012